Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  12.03.2016р. зміна 10% за реєстром станом на 04.03.2016р.


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Номеровська Анастасiя Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

10.03.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739787 (056)3739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.03.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№48 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

12.03.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

12.03.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

04.03.2016

09.03.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

33473408

12.00

19.5202

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв (станом на 04.03.2016р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) становив 12,00% голосуючих акцiй (12,00% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Хiммет» становить 19,5202% голосуючих акцiй (19,5202% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. Пакет власника акцiй Товариства

2

04.03.2016

09.03.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер"

33516488

11.8675

19.9627

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв (станом на 04.03.2016р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код ЄДРПОУ 33516488) становив 11,8675% голосуючих акцiй (11,8675% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «КБ «Транспортер» становить 19,9627% голосуючих акцiй (19,9627% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.

3

04.03.2016

09.03.2016

Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Ф’ючерс"

39789356

18.5774

7.3546

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв (станом на 04.03.2016р.).Пакет власника акцiй Товариства Акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Ф’ючерс» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 39789356) складав 18,5774% голосуючих акцiй (18,5774% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки АТ «ЗНВКIФ «Ф’ючерс» складає 7,3546% голосуючих акцiй (7,3546% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.

 

ProEmitent.INFO